Leiv Eiriksson mobilitetsprogram


Forskningsrådet tilbyr mobilitetsstipender til norske og nordamerikanske stipendiater og vitenskapelig tilsatte som ønsker et faglig opphold på inntil tolv måneder i henholdsvis USA og Canada eller Norge.

Leiv Eiriksson mobilitetsprogram er et rettet tiltak forankret i "Strategi for norsk forsknings- og teknologisamarbeid med Nord-Amerika". Denne er basert på anbefalingene av en styringsgruppe med representanter for i alt elleve departementer, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og institusjonene i FoU-sektoren.

Mobilitetsprogrammet skal bidra til en langsiktig og forsterket opptrapping av FoU-samarbeidet med USA og Canada ved at flere norske forskere og forskerrekrutter gjenomfører forskningsopphold i USA eller Canada og omvendt.

Norske institusjoner kan søke mobilitetsstipender til vitenskapelig personale og stipendiater for opphold av inntil 12 måneders varighet. Stipendet er ment som tilleggsfinansiering og skal kun dekke merutgifter i forbindelse med reise og opphold. Kostnader ved selve forskningsprosjektet (f.eks. prøvetaking/ analyser) eller innkjøp av fast utstyr (f.eks. bærbar pc) kan ikke dekkes av stipendet. Det kan søkes stipend i følgende to kategorier:

Utgående mobilitet
(fra Norge til USA og Canada)
Det gis mobilitetsstipend til forskningsopphold av tre (3) til tolv (12) måneders varighet ved anerkjente institusjoner i USA og Canada. Stipendene bevilges i form av et månedlig tilskudd på 11 300 kroner for enkeltpersoner eller 23 100 for familier samt et reisetilskudd på 7 000 kroner per utreisende. Det kan også søkes om noe driftsmidler til å dekke utgifter til f.eks kurs- og seminaravgifter.

Inngående mobilitet (fra USA og Canada til Norge)
Det gis mobilitetsstipend til forskningsopphold av én (1) til tolv (12) måneders varighet i Norge. Støtte bevilges i form av et månedlig tilskudd på 11 300 for enkeltpersoner eller 23 100 for familier samt et reisetilskudd på 7 000 kroner per innreisende. Det kan også søkes om noe driftsmidler til å dekke utgifter til f.eks kurs- og seminaravgifter.

Anbefaling/invitasjon
Det skal legges ved uttalelse fra hjemmeinstitusjon og invitasjon fra vertsinstitusjon. PhD-studenter skal legge ved en uttalelse fra veileder som viser at oppholdet er en integrert del av doktorgradsstudiet.

Vurderingskriterier
Mobilitetsordningen omfatter alle fagområder. Ved vurdering av søknadene vil følgende forhold vektlegges:
  • Søkerens kompetanse og vitenskapelige kvalifikasjoner
  • Det faglige innholdet i og merverdien av oppholdet
  • Kvaliteten på forskningsmiljøene i Norge og i USA eller Canada
  • Under ellers like forhold vil yngre kandidater og lengre opphold bli prioritert

Sist oppdatert av (27.08.2008)

Skriv ut artikkel print symbol