Norway Pumps & Pipes utlyser midler til prosjektidéer


Norway Pumps & Pipes annonserer en ny utlysning av forprosjektmidler til overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom medisin og energi.

Norway Pumps & Pipes (NP&P) skal bidra til kunnskapsutvikling, verdiskapning og arbeidsplasser basert på overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom medisin og energi. NP&P er i første omgang et prosjekt med økonomisk støtte fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Det er imidlertid en klar målsetting at NP&P skal bli en permanent aktivitet drevet frem av deltagende institusjoner og selskap, både regionale og nasjonale.

Deler av det økonomiske tilskuddet fra HOD er avsatt til støtte til prosjektidéer (forprosjekt). Våren 2016 ble det foretatt en utlysning av midler til forprosjekt og fem søknader ble innvilget støtte (www.pumpsandpipes.no/activities/projects). Det skal nå foretas en ny utlysning av forprosjektmidler. Støttebeløp per forprosjekt er inntil kroner 200.000 med mulighet for en ekstrabevilgning på inntil kroner 50.000 til utarbeidelse av søknad om videre finansiering. En forutsetning for å kunne søke om ekstrabevilgning er at forprosjektet kan demonstrere et modenhetsnivå som vurderes som tilstrekkelig til å kunne utløse videre finansiering via virkemiddelapparatet.

Forprosjektet som det søkes midler til må oppfylle følgende kriterier:

 1. Overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom medisin og energi.

 2. Prosjektdeltakere fra SUS, IRIS eller UiS.

 3. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til generering av nye eller optimaliserte produkter, tjenester og nye arbeidsplasser.

 4. Forskningsmetode må oppfylle regler og forskrifter gitt av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (https://helseforskning.etikkom.no/).

 5. Forprosjektet skal ha en varighet på inntil 6 måneder.

 6. Det skal utarbeides korte månedlige statusrapporter og en sluttrapport for forprosjektet. Sluttrapport skal inneholde forslag til videre arbeid.

   

Søknad om støtte (2-4 sider) skal inneholde følgende:

 1. Navn på forprosjekt.

 2. Beskrivelse av problemstilling(er) som skal løses.

 3. Kort om forsknings-/arbeidsmetode.

 4. Beskrivelse av næringspotensial og leveranser.

 5. Organisering (ressurser/forskere/forskergruppe, samarbeidspartnere).

 6. Budsjett inkludert estimert egeninnsats.

 7. Plan for videre finansiering.

Involvering fra næringslivet vil styrke søknaden.

Søknad sendes til thor.ole.gulsrud@iris.no innen 25.11.2016.

Spørsmål om utlysningen kan rettes til Thor Ole Gulsrud, thor.ole.gulsrud@iris.no, +47 469 69 237.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (14.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol