Strategiprosessen ved UiS 2016-2017


Styret ved UiS har vedtatt fremdriftsplan og organisering av strategiprosessen 2016-2017. Prosessen skal munne ut i et revidert strategidokument for perioden 2017-2020. Etter formell høringsrunde våren 2017 skal den reviderte strategien vedtas av styret i juni 2017.

Strategisekretariatet har etter innspill fra styringsgruppen for strategiprosessen (rektormøtet), foretatt revideringer i eksisterende strategi og laget et utkast til visjon, verdier, profil og satsingsområder som det nå ønskes innspill til. Dette er sendt ut til fakultetene og instituttene, stabs- og støtteenhetene, tjenestemannsorganisasjonene og StOr. Det er også opprettet en faglig referansegruppe som skal gi innspill til rektoratet i strategiprosessen. Det ønskes en bredest mulig involvering i prosessen, så det er også mulig for andre interessenter å gi innspill.

Her finner du invitasjon til innspill med utkast til visjon, verdier, profil og satsingsområder samt styresak som inneholder fremdriftsplan for, og organisering av, strategiprosessen og et grunnlagsdokument «Utfordringer for UiS i et 2020-perspektiv» med et internasjonalt, nasjonalt, regionalt og institusjonelt bilde samt en SWOT-analyse.

Tilbakemeldinger på utkastet til visjon, verdier, profil og satsingsområder sendes strategisekretariatet på epostadresse strategi@uis.no innen fredag 4. november 2016.

Alle dokumenter knyttet til strategiprosessen vil fortløpende bli lagt ut på nettsiden Strategi 2017-2020.


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (06.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol