NORPART - Partnerskap med utviklingsland


SIU har lyst ut 90 millioner kroner til femårige prosjekter (2017-2021) gjennom Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid (NORPART). NORPART gir støtte til utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i utviklingsland og Norge. Søknadsfrist: 5. september 2016.

NORPART erstatter Kvoteordningen, som er under utfasing fra studieåret 2016/17. Utlysningen er åpen for langvarige prosjektsamarbeid med prosjektperiode fra 1.januar 2017 til 31.desember 2021. For femårige prosjekter kan det søkes om inntil 5 mill.kroner. NORPART støtter akademisk samarbeid og gjensidig studentmobilitet mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene, basert på felles akademiske interesser og strategiske prioriteringer hos institusjonene. Studentmobilitet gjennom akademiske partnerskap er et kjerneelement i programmet.

Søknadsfristen er 5. september 2016 kl. 15.00 norsk tid.

Internasjonalt kontor (Magdalena Brekke) er kontaktpunkt for NORPART ved UiS og vil ha tilgang til alle søknader som opprettes i SIUs søknadsdatabase Espresso. Vi vil bistå potensielle søkere med informasjon og rådgivning i søkeprosessen, og gjennomlesning av søknader etter ønske og kapasitet.

Aktiviteter

Det er stor grad av fleksibilitet i aktiviteter det kan søkes om midler til, men studentmobilitet begge veier blir sentralt. Eksempler på aktiviteter som skal bidra til å styrke programmets mål kan være:

  • Studieopphold på master- og ph.d.-nivå (master 3-12 mnd, PhD 3-18 mnd)
  • Samarbeid om læreplanutvikling og utvikling av felles emner og/eller grader
  • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. på under 3 måneder
  • Felles undervisning og veiledning
  • Nettverks- og formidlingsaktiviteter
  • Samarbeid med andre sektorer om studentpraksis
  • Systemer for godkjenning og innpassing av utdanning

Programmet finansierer ikke utveksling på bachelornivå, forskning og forskningsutstyr som ikke er knyttet til master og ph.d.-kandidatene.

Call for applications and Guidelines for applicants

NORPART-utlysningen og søknadveiledningen finnes på SIU sine nettsider. Søkere kan forvente svar på søknad i november 2016.


Sist oppdatert av Magdalena Brekke (08.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol