Ny politikk for intellektuelle rettigheter


Forskningsrådets nye politikk for rettigheter til forskningsresultater skal sikre at forskningsmidler kommer hele samfunnet til gode.

Den nye politikken gjelder rettigheter til forskningsresultater frembrakt i prosjekter helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet.

- Prinsippene er i tråd med utviklingen i våre samarbeidsland og bygger på endringene i norsk lov de siste årene, sier direktør i Divisjon for innovasjon i Forskningsrådet, Lars Aukrust, på Forskningsrådets hjemmesider.

Ifølge Aukrust er det et viktig mål for Forskningsrådet å sikre næringsmessig utnyttelse av, og videre forskning på, resultatene som fremkommer i forskningsrådsfinansierte prosjekter.

- Vi har derfor lagt opp til at rettighetene til prosjektresultater skal overføres fra forskerne og eventuelt andre som har vært med på å skape slike resultater, til virksomhetene hvor de er tilsatt, sier han.

- Vi slå også fast at i samarbeidsprosjekter mellom flere aktører og ved doble tilsettingsforhold, har partene selv stor frihet til å velge hvordan fordelingen skal være, blant annet ut fra betydningen av de ressurser den enkelte part har brakt med seg inn i prosjektet, og i lys av omfanget av den enkelte parts innsats. Forskningsrådet krever kun at disse forhold er avtalt, og at avtalen mellom partene i prosjektet er undertegnet, før vi inngår avtale om finansiering av prosjektet, sier Aukrust.

- Et overordnet mål for Forskningsrådet er at anvendelsen av forskningsmidlene kommer samfunnet til nytte i bred forstand. Dette ligger til grunn for alle de vedtatte prinsippene, avslutter Aukrust.

Les mer om den nye politikken på Forskningsrådets nettider


Sist oppdatert av Silje Stangeland (30.06.2008)

Skriv ut artikkel print symbol