Innføring av TDI-modellen ved UiS med virkning fra 1. juli 2016


TDI modellen innføres for nye forskningsprosjekter ved UiS med oppstart fra 1. juli 2016. Saken ble behandlet i Forskningsutvalget 07.12.2015 (FU sak 42/15). TDI-modellen er en beregningsmodell for totale kostnader i forskningsprosjekter, basert på forskerens tidsbruk, Tid, og med beregning av Direkte- og Indirekte kostnader. TDI-modellen er utarbeidet og vedtatt i sektoren, ref. tildelingsbrev 2015 fra KD datert 19.12.2014

TDI-modellen innebærer ny beregningsmetode for indirekte kostnader, med differensierte satser pr. prosjekt basert på tidsbruk i prosjektene. To satser vil gjelde, en administrativ sats for teknisk/administrativt personell (arbeidsplassats) og en FoU sats for vitenskapelig personell. TDI-modellen tas i bruk for alle forskningsprosjekter, men også for andre mer utdanningsrelaterte prosjekter, eksempelvis ved humanistisk fakultet.
 
Unntak: Etter og videreutdanningsenheten (EVU) beholder inntil videre samme satser som tidligere, og prosjekter ved AM med forpliktelser i henhold til kml§10 (kulturminneloven) beholder egne satser som tidligere.

TDI-modellen gir følgende satser indirekte kostnader ved UiS – 2016:
Indirekte kostnader pr. vitenskapelig årsverk kr. 370.000, som tilsvarer et påslag på 47% på beregnet gjennomsnittlig vitenskapelig lønn. En kontorarbeidsplass er beregnet til kr. 114.000.
 
Leiesteder (laboratorier) ved TN har egen prisliste med timepriser som skal belastes prosjektene i henhold til bruken. 
 
Det er våren 2016 utviklet en ny NFR søknadsmal og en ny prosjektbudsjettkalkyle tilpasset TDI-modellen. Det tilrettelegges også for at regnskapet skal ivareta ny beregningsmetode gjennom timemodulen i Agresso Prosjekt.
Ytterligere informasjon er tilgjengelig i "FU-sak 42/15 Innføring av TDI-modellen", og "Notat angående innføring av TDI-modellen 1. juli 2016" - se nyhetssak i økonomihåndbøkene.
 
Prosjekthåndboken vil bli oppdatert med informasjon om TDI-modellen.

For ytterliggere informasjon kontakt AØV v/Prosjektgruppen.  For mer detaljert informasjon ang TDI-modellen, ta kontakt med Anne Marie Brask Eilertsen ved AØV, Prosjektgruppen.


Sist oppdatert av Åse Ormøy (28.06.2016)

Skriv ut artikkel print symbol