Mulighet for å søke Prosjektetableringsstøtte (PES) til utarbeidelse av EU- søknader


PES-ordningen er en støtteordning som gis til utarbeidelse av EU-søknader.

PES-ordningen er en støtteordning som gis til utarbeidelse av EU-søknader. Ordningen er finansiert av forskningsrådet. UiS vil fremover motta en ramme for PES-midler fra forskningsrådet som betyr at den enkelte forsker ansatt på UiS ikke kan søke individuell støtte fra forskningsrådet.

Rammen administreres av EU-fagenheten og det vil være mulig å søke midler ved å bruke enkelte søknadsskjemaer til alle som har tenkt å gå i gang med en EU-søknad. Støtten kan dekke utgifter til partnersøk/etablering av prosjektkonsortium, reisekostnader, frikjøp av personale, ekstern assistanse og rådgivning, søk i patentdatabaser og lignende. Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved offentlige universiteter dekkes ikke. Maksimalt 50 % av dokumenterte kostnader knyttet til prosjektetablering kan dekkes gjennom rammebevilgningen. Finansiering blir kun innvilget etter å ha mottatt kvittering på innsendte søknad.

Prosjektetableringsstøtten kan brukes til posisjoneringsarbeid samt å forberede søknader/prosjektforslag rettet mot EUs 7. Rammeprogram (FP7), IKT-delen av CIP-programmet, EUREKA-samarbeidet, utlysninger fra EURO-STAR, EØS-finansieringsordningene, utlysninger fra ERA-NET der Forskningsrådet deltar. Etter nærmere vurdering av FoU-innholdet, kan også enkeltprosjekter rettet mot andre EU-programmer støttes.

 Eksempler på støttebeløp:

- Store prosjekter (NoE, Large Scale Collaborative Projects, IP) kan støttes med opp til 500.000 kr dersom koordinator   er norsk.
- Mellomstore prosjekter (Medium and Small Scale collaborative projects, Research for the benefit of SMEs og Collective Research, STREP) kan støttes med opp til 200.000 kr.
- Små prosjekter (CSA f. eks) kan støttes med opp til 100.000 kr.
- Individuelle stipend kan støttes med maksimalt 15.000 kr for å utforme søknader rettet mot programmene People og Ideas.


Prosjekter med bare én norsk deltaker uten koordinatoransvar eller andre tyngre oppgaver i prosjektet kan støttes med maksimalt 50.000 kr.

 Mer info om PES kan finnes hos Forskningsrådet  

 Følgende PES søknadsskjema må fylles ut og sendes til EU- fagenheten

 Merk at neste store runde med utlysninger fra FP7 kommer den 3. september.

 Er det spørsmål så ta gjerne kontakt med EU-fagenheten


Sist oppdatert av (28.09.2009)

Skriv ut artikkel print symbol