Ny avtale med EØS-midler signert 3. mai


En ny periode med EØS-midler for 2014-2021 er underveis, og vil gi nye muligheter for samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon med mottakerlandene i EU.

Den 3. mai signerte representanter fra de tre landene i EØS-området - Norge, Island og Liechtenstein - en avtale med EU om fornying av EØS-midlene for perioden 2014-2021. Avtalen åpner for nye store muligheter til samarbeidsprosjekter om mobilitet og utvikling av utdanning, forskning og innovasjon i alle partnerlandene.

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning og styrkede bilaterale relasjoner mellom EØS-landene og mottakerlandene i EU. Mottakerlandene er Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Slovenia. Den største mottakeren er Polen, fulgt av Romania, Ungarn og Bulgaria.

I sist programperiode (2009-2014) har utdanning og forskning hatt sine egne program for økonomisk støtte til samarbeidsaktiviteter. Også i den nye programperioden seiler universitetets kjerneaktiviteter opp som hovedprioriteringer:
a.Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
b.Sosial inkludering, ungdomssysselsetting og fattigdomsbekjempelse
c.Miljø, energi, klimaendringer og lavutslippsøkonomi
d.Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter og friheter
e.Justis- og innenrikssaker

Et eget regionalt fond er også opprettet for å bøte på ungdomsledighet og styrke regionalt samarbeid.

Etter at konsultasjonsprosessen om prioriteringssektorer og program er gjennomført nå på forsommeren, vil EØS-landene sette igang forhandlinger med mottakerlandene om fordeling av budsjettene i de ulike landene. Dette vil resultere i bilaterale avtaler om prioriteringer, som så vil ende i programutlysninger om midler til samarbeid.

UiS-ansatte som har eller ønsker å starte samarbeid innen utdanning/forskning/innovasjon med partnere i landene nevnt ovenfor, bør følge med på utlysningskalenderen til eeagrants.org for utlysninger fra 2017.

Kontakt gjerne fakultetskoordinatorer i Internasjonalt kontor (utdanningssamarbeid) eller Kyrre Aas i FIA (forskningssamarbeid).

Prop.St. 119 S

Nyhetssak på EEAGrants.org


Sist oppdatert av Trym Holbek (21.05.2016)

Skriv ut artikkel print symbol