Retningslinjer og krav knyttet til søknad om gaveforsterkning


Det har over den senere tid blitt foretatt endringer hos Norges forskningsråd (NFR) i forbindelse med krav knyttet til gaveforsterkningssøknader. For at Forskningsrådet skal kunne behandle, samt godkjenne søknader om gaveforsterkning knyttet til mottatte gaver, ønsker de nå en egen skriftlig avtale om hva gaven skal brukes til.

I den forbindelse vises det til Forskrift om forsterkning av gaver til forskning (gaveforsterkningsforskriften-) § 4. Det er knyttet til § 4 NFR hovedsakelig har endret kravene til hva som skal fremkomme i avtalen som signeres av begge parter.
Se lenke til lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-20-1662

§ 4.Saksbehandling og utbetaling  
Giveren og mottakeren avtaler skriftlig
a) Hva gaven skal brukes til
b) Gavens størrelse
c) Hvordan tildelingsvilkårene og kravene til bruken etter § 1 og § 2 skal oppfylles
d) Om giverens navn skal knyttes til gaven
e) Om giveren skal holdes orientert om hvordan gaven forvaltes og brukes
f)  Andre forhold av betydning.

Mottakeren søker Norges forskningsråd om gaveforsterkningen. Søknaden skal undertegnes av virksomhetens leder og inneholde kopi av avtalen og dokumentasjon for at gaven er innbetalt til mottakerens konto. Avtale mellom UiS og gaveyter som framover må følge alle søknader om gaveforsterkning i tillegg til mottatt gavebrev - les mer om søknad og kriterier for gaveforsterkning her.

Avtalen er utarbeidet i samarbeid med NFR! På bakgrunn av en sak hvor vi fikk hele søknaden i retur i første runde selv om den etter alle våre kriterier kvalifiserte til gaveforsterkning! Ifølge NFR er det ingen søknader som vil bli innvilget gaveforsterkning framover uten at en tilsvarende avtale er signert mellom UiS og gaveyter.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det skulle være noen spørsmål knyttet til gaveforsterkningsordningen.

Rolf Jegervatn, rådgiver AØV


Sist oppdatert av Åse Ormøy (15.04.2016)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no