Lærer statlige tilsyn om risiko


Universitetet i Stavanger (UiS) og læringsselskapet HSE Academy (HSEA) skal med moderne nettbaserte læringsmetoder utvikle og gjennomføre kurs i risikoanalyse og tilsyn for syv tilsynsetater.

Det er første gang at norske tilsynsmyndigheter går sammen og får utviklet et felles opplæringsprogram på masternivå. Det finnes i dag ingen formell opplæring eller utdanning for å drive myndighetstilsyn i Norge.

Til høsten starter et pilotprosjekt med 75 inspektører fra Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsetilsynet, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens Forurensingstilsyn og Statens Strålevern.

Felles kompetansemiljø
Utviklingen av et felles kompetansegivende program for tilsynsetatene skal bidra til å løse utfordringene etatene står overfor. Målet er å bringe tilsynene tettere sammen og øke kompetansen for tilsynsledere og annet nøkkelpersonell. Målgruppen for utdanningsprogrammet består av ca 2500 personer fra de nevnte tilsynsetatene.

e-læring og samlinger
Til sammen 75 inspektører skal delta på pilotprosjektets to kursmoduler som hver resulterer i fem studiepoeng. Etter gjennomført pilotprosjekt er planen å utvikle ytterligere tre kurs. Kursene består av samlinger med tilhørende nettbasert e-læring og avsluttes med en nettbasert eksamen.

Det er UiS’ fagmiljø innen risikostyring og samfunnssikkerhet som vil ha det faglige ansvaret i prosjektet. Professor Terje Aven er fagansvarlig for risikoanalyse og førsteamanuens Preben Lindøe er fagansvarlig for tilsyn.

- Det nye prosjektet er viktig for UiS og risikostyringsmiljøet på universitetet. Det er en naturlig videreføring av de nettbaserte kursene vi har tilbudt Petroleumstilsynet, og som har fungert veldig bra. Også her har vi samarbeidet med HSEA og Proactima. Måten kursene organiseres på gjør det mulig å tilby kunnskap på en langt bredere måte enn tradisjonelle kurs, sier Aven.

Sammen med Hermann Wiencke og Willy Røed i Proactima lanserte han i januar boken Risikoanalyse, som nærmest er skreddersydd for denne typen kurs.

Fokus på analyser
Pedagogisk plattform og teknologi for nettbasert undervisning læringsadministrasjon leveres av HSE Academy.

- Risikostyring har i dag et større fokus i offentlig sektor, blant annet gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). Vi håper at kursene bidrar til en enda mer effektiv gjennomføring av tiltak som iverksettes i etterkant av analysene, sier administrerende direktør Frode Futterer-Sekse i HSE Academy AS.

- Tilsynenes hovedkontorer og fylkeskontorer er spredt over hele landet. Det krever tilpassede læringsformer, og vi ser at elektroniske læringsmidler har en langt større appell i arbeidslivet enn tidligere.

Rekruttering
Han tror at kompetanseheving og muligheter for videreutvikling er et viktig element for å styrke rekrutteringen til de statlige tilsynene.

Også Preben Lindøe er opptatt av å dekke kompetansebehov hos de ansatte i tilsynsmyndighetene.

- Stadig flere er opptatt av å få kompetanse som gir studiepoeng, fastslår Lindøe, som også tror prosjektet vil bidra til å synliggjøre fellestrekk i metodikken på tvers av fag.

Det er etablert et eget nettsted for samarbeidet på www.tilsynsportalen.no

Sist oppdatert av (11.06.2008)

Skriv ut artikkel print symbol
Bilde av Terje Aven
Førsteamanuens Preben Lindøe (bildet) vil sammen med professor Terje Aven ha det faglige ansvaret for kursene. Foto: Henrik Foss
Bilde av Frode Futterer-Sekse
Frode Futterer-Sekse, adm. direktør i HSE Academy AS, tror kompetanseheving og muligheter for videreutvikling er et viktig element for å styrke rekrutteringen til de statlige tilsynene.
Bilde av professor Terje Aven
Professor Terje Aven

FØLG UIS I SOSIALE MEDIER