Den første norske organisasjonsfaglige kanon


Professor emeritus Jan Erik Karlsen ved UiS er redaktør for den nye boken «Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Organisasjonsfaglig kanon». Boken er utgitt på Fagbokforlaget.

Lanseringen skjedde under NEON-dagene i Trondheim i slutten av november 2015.

Boken, som er redigert av Karlsen, presenterer et utvalg innflytelsesrike tekster fra norske organisasjonsforskere skrevet i perioden 1950 til 2000. Den inneholder både begrunnelser, beskrivelser og perspektivisering – og ikke minst gjengir den et utvalg av de viktigste tekstene fra norsk organisasjonsforskning i perioden. Her finnes tekster fra så ulike – og så viktige – bidragsytere som Torstein Eckhoff og Knut Dahl Jacobsen, Einar Thorsrud, Johan P. Olsen, Gudmund Hernes, Morten Egeberg, Svein M. Kile, Torger Reve, Elin Kvande og Bente Rasmussen, Kjell Arne Røvik, Odd Nordhaug, og årets prisvinner Tian Sørhaug.

Samtidig gir bokens innledende kapitler en nødvendig – og interessant – perspektivisering av arbeidet med boken, der ikke minst bakenforliggende betraktninger om å gjøre utvalg og avgrense organisasjonsfeltet spiller en viktig rolle.

Tankekart for organisasjonsforskning
Organisasjon, administrasjon og ledelse. Hva slags tankekart har norske organisasjonsforskere utviklet for å forstå og beskrive dette fagfeltet? Åpenbart kan organisasjoner skrives med små, så vel som store bokstaver, og de kan forstås fra ulike synsvinkler. Så hvor henter man den viktigste faglige inspirasjonen? Selvskrevent kommer fagfeltets grunnideer fra psykologiens forståelse av individets kapasitetsgrenser og behov for mening, fra sosiologiens søkelys på rolleatferd og samhandling mellom individet og kollektivet, fra økonomiens antakelse om at aktører er rasjonelle og allvitende og at økonomiske handlemåter gjennomsyrer både konsument-, virksomhets- og samfunnsnivået, fra statsvitenskapens analyser av samfunnsborgernes politiske atferd og av hvordan samfunnets institusjoner organiseres og styres, og fra den gjensidige avhengighet mellom teknologiske systemer, individer og organisasjon. Organisasjonsfaget er således en mosaikk av ulike syn, tradisjoner og interesseområder. Slik er det internasjonalt, og slik er det også i Norge.

Det norske særpreget
Likevel, norske organisasjonsforskere har et særpreg, utviklet over lang tid siden den forsiktige begynnelsen på 1950-tallet og stadig mer markert frem til i dag. Denne boken har forsøkt å finne frem til kjernen i denne egenarten ved å lete opp de konstituerende tekster i norsk organisasjonsforskning. Gjennom en åpen nominasjonsprosess har norske fagfolk innen feltet stillet forslag om hvilket arbeider som har vært med å gi retning og faglig klangbunn i perioden 1950-2000. Fra en langliste av 85 nominerte arbeider har så en jury valgt ut og begrunnet et utvalg på 25 tekster som utmerker seg som retningsgivende og slitesterke forskningsbidrag for feltet. Disse 25 utgjør den «Den norske organisasjonsfaglige kanon», ment som en rettesnor, et forbilde og en veiviser for organisasjonsfeltet.

Boken presenterer både den lange listen med åpne nominasjoner, den korte listen med omtale og begrunnelse for kanonbidragene, samt et kommentert utdrag av 12 av de 25 tekstene. Både de kanoniserte arbeidene og tekstutvalgene dekker hele tidsperioden 1950-2000.

Jan Erik Karlsen (red.) «Veivisere i norsk organisasjonsforskning. Organisasjonsfaglig kanon», Oslo: Fagbokforlaget.

Bokomtale: Jan Erik Karlsen


Sist oppdatert av Benedicte Pentz (12.01.2016)

Skriv ut artikkel print symbol