Nye kurs for ph.d.-veiledere


På grunn av økt etterspørsel arrangeres det i 2016 to veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere, noe som betyr at UiS har 24 plasser til rådighet.

UiS har siden 2013, i samarbeid med UiA og UiN, arrangert veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere. Kurset er det første av sitt slag i Norge, og fremheves som best practise i Universitets- og høgskolerådet sitt notat om bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. Det er institutt- og senterledere som prioriterer deltagere til kurset ut fra veilednings- og karriereutviklingshensyn, og ansatte som ønsker å delta på kurset oppfordres til å formidle dette ønsket til sine ledere.

Kurset består av tre moduler med 2-dagers samlinger og er et samarbeid mellom UiA, UiN og UiS. Formålet er å gi nye ph.d.-veiledere kunnskap og ferdigheter som kvalifiserer og gir trygghet, samtidig som kurset skal gi erfarne veiledere verktøy og inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb. Kurset tar blant annet for seg veilederroller, kommunikasjon, konflikthåndtering, skriveprosessen, etiske og juridiske aspekt i veiledningen, samt internasjonal utvikling og nyere forskning omkring ph.d.-veiledning. Kurset er tilrettelagt for nye og erfarne veiledere fra alle fagområder.

Datoene for kursen vil bli endelig fastsatt i januar, men foreløpig planlegges begge kursenes moduler gjennomført som følger: 
Modul I:           Stavanger  uke 10
Modul II:          Stavanger  uke 39
Modul III:         Bodø          uke 46

Kursspråket er engelsk, undervisnings- og arbeidsformer vil blant annet bestå av forelesninger, casework, gruppearbeid og individuelle arbeidsoppgaver. Etter at kurset er gjennomført skal deltakeren kunne:

  • beskrive hva som er målet med forskerutdanningen og hvordan denne er organisert
  • diskutere veiledningens funksjon sett i lys av forskjellige faser i ph.d.-utdanningen
  • diskutere vanlig forekommende etiske og juridiske spørsmål i forbindelse med veiledning
  • sammenligne forskjellige veilederroller og reflektere over egen rolle i et mangfolds perspektiv
  • komme med forslag til tilnærminger for å håndtere vanlig forekommende konflikter i forbindelse med avhandlingsarbeidet
  • diskutere hva som karakteriserer en profesjonell måte å forholde seg til veiledning på

Faglig ansvarlig for kurset er dr. Anne Lee, forfatter av “Successful Research Supervision” (Routledge 2012). Andre hovedbidragsytere er:

  • Linda Lundgaard Andersen - professor ved Roskilde Universitet, leder for Forskerskolen i Livslang Læring, vise-direktør ved Center for Socialt Entreprenørskab (ansvarlig blant annet for temaene konflikthåndtering i veiledningen, læringsarenaer i ph.d.-utdanningen og styringsredskaper i avhandlingsarbeidet)
  • Roger Strand - professor og tidligere tidligere leder ved Senter for vitenskapsteori ved UiB (ansvarlig for temaet etikk i ph.d.-utdanning og veiledning)
  • Per Gunnar Hillesøy - juridisk seniorrådgiver ved UiB (ansvarlig for teamet juridiske utfordringer i veiledningen)

 


Sist oppdatert av Gry Sørås (19.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no