Nye kurs for ph.d.-veiledere


På grunn av økt etterspørsel arrangeres det i 2016 to veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere, noe som betyr at UiS har 24 plasser til rådighet.

UiS har siden 2013, i samarbeid med UiA og UiN, arrangert veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere. Kurset er det første av sitt slag i Norge, og fremheves som best practise i Universitets- og høgskolerådet sitt notat om bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren. Det er institutt- og senterledere som prioriterer deltagere til kurset ut fra veilednings- og karriereutviklingshensyn, og ansatte som ønsker å delta på kurset oppfordres til å formidle dette ønsket til sine ledere.

Kurset består av tre moduler med 2-dagers samlinger og er et samarbeid mellom UiA, UiN og UiS. Formålet er å gi nye ph.d.-veiledere kunnskap og ferdigheter som kvalifiserer og gir trygghet, samtidig som kurset skal gi erfarne veiledere verktøy og inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb. Kurset tar blant annet for seg veilederroller, kommunikasjon, konflikthåndtering, skriveprosessen, etiske og juridiske aspekt i veiledningen, samt internasjonal utvikling og nyere forskning omkring ph.d.-veiledning. Kurset er tilrettelagt for nye og erfarne veiledere fra alle fagområder.

Datoene for kursen vil bli endelig fastsatt i januar, men foreløpig planlegges begge kursenes moduler gjennomført som følger: 
Modul I:           Stavanger  uke 10
Modul II:          Stavanger  uke 39
Modul III:         Bodø          uke 46

Kursspråket er engelsk, undervisnings- og arbeidsformer vil blant annet bestå av forelesninger, casework, gruppearbeid og individuelle arbeidsoppgaver. Etter at kurset er gjennomført skal deltakeren kunne:

  • beskrive hva som er målet med forskerutdanningen og hvordan denne er organisert
  • diskutere veiledningens funksjon sett i lys av forskjellige faser i ph.d.-utdanningen
  • diskutere vanlig forekommende etiske og juridiske spørsmål i forbindelse med veiledning
  • sammenligne forskjellige veilederroller og reflektere over egen rolle i et mangfolds perspektiv
  • komme med forslag til tilnærminger for å håndtere vanlig forekommende konflikter i forbindelse med avhandlingsarbeidet
  • diskutere hva som karakteriserer en profesjonell måte å forholde seg til veiledning på

Faglig ansvarlig for kurset er dr. Anne Lee, forfatter av “Successful Research Supervision” (Routledge 2012). Andre hovedbidragsytere er:

  • Linda Lundgaard Andersen - professor ved Roskilde Universitet, leder for Forskerskolen i Livslang Læring, vise-direktør ved Center for Socialt Entreprenørskab (ansvarlig blant annet for temaene konflikthåndtering i veiledningen, læringsarenaer i ph.d.-utdanningen og styringsredskaper i avhandlingsarbeidet)
  • Roger Strand - professor og tidligere tidligere leder ved Senter for vitenskapsteori ved UiB (ansvarlig for temaet etikk i ph.d.-utdanning og veiledning)
  • Per Gunnar Hillesøy - juridisk seniorrådgiver ved UiB (ansvarlig for teamet juridiske utfordringer i veiledningen)

 


Sist oppdatert av Gry Sørås (19.11.2015)

Skriv ut artikkel print symbol