Mulig streik ved UiS


Den 29. april 2008 krevde LO Stat, YS Stat og Unio at forhandlingene om revisjon av Hovedtariffavtalen pr. 1. mai 2006 skulle avsluttes med øyeblikkelig virkning. Akademikerne og Norges Farmaceutiske Forening (NFF) krevde forhandlingene avsluttet med øyeblikkelig virkning 30.april 2008. Riksmeklingsmannen ble underrettet om bruddet i forhandlingene.

Dersom meklingen , som formelt starter 19.mai, ikke fører frem vil en plassfratredelse tidligst finne sted 23. mai 2008 kl. 00.00.

Organisasjonene skal varsle Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) om hvilke virksomheter som er omfattet av plassoppsigelsene og det omtrentlige antall arbeidstakere som vil kunne bli tatt ut i streik. Organisasjonene skal gi dette varselet senest 14 dager før plassfratredelse (streik) tidligst kan finne sted. FAD skal motta varsel om plassfratredelse fra organisasjonene senest 08.05 2008 kl. 24.00. Straks FAD mottar varsel om plassfratredelse, vil dette varslet bli videreformidlet pr. e-post til UiS, via Kunskapsdepartementer. Informasjonen vil så bli videreformidlet internt ved UiS.

Dersom arbeidstakere ved UiS varsles tatt ut i streik vil arbeidsgiver ta kontakt med de berørte tillitsvalgte for å finne frem til en felles forståelse mht. hvilke stillinger og/eller funksjoner som bør unntas fra streik.

Skulle UiS bli omfattet av varsel om plassfratredelse vil det bli utarbeidet en liste over hvilke navngitte personer og/eller funksjoner som bør unntas. Denne listen blir så sendt FAD med kopi til Kunskapsdepartementet innen 14 mai kl. 12:00.

Personaldirektøren vil holde dere underrettet underveis. Se for øvrig FADs hjemmeside under Lønnsoppgjøret 2008, se vedlagte link

Lønnsoppgjøret 2008


Personaldirektøren

Sist oppdatert av (07.05.2008)

Skriv ut artikkel print symbol