Dyrstad blir avdelingsleder for folkehelse


Professor Sindre Dyrstad ble i styremøte 8.2.2018 ansatt i åremålsstilling som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse.

Folkehelse og fysisk aktivitet har vært et av hans hovedområder for forskning siden han begynte som førsteamanuensis i idrettsfag ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk i 2008. I 2014 ble han tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor.

Dyrstad har også erfaring som avdelingsleder ved St.Svithun vgs, førsteamanuensis, stipendiat og høgskolelektor ved Norges idrettshøgskole og lektor ved Kristelig gymnasium i Oslo. Doktorgrad (Dr.Scient) i idrettsvitenskap avla han ved Norges idrettshøgskole i 2005. 

Dyrstad tiltrer avdelingslederstillingen 1. juni 2018.

Tre fagavdelinger ved fakultetet
Fra 2018 er den faglige virksomheten ved Det helsevitenskapelige fakultet inndelt i tre avdelinger; Avdeling for folkehelse (AFH), Avdeling for kvalitet og helseteknologi (AKH), og Avdeling for omsorg og etikk (AOE). Fakultetet er matriseorganisert. Avdelingsleder har ansvar for å bidra med emner og undervisning på tvers av de ulike studieprogrammene som på sin side har egne studieprogramledere.

Ansettelse av avdelingsleder ved AKH vil etter planen skje i styremøte 8.3.2018. Avdelingslederstilling ved AOE er kunngjort med søknadsfrist 4.3.2018.

Avdeling for folkehelse
Avdeling for folkehelse sitt overordnede mål er å bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakelsesutfordringer i skole og arbeidsliv. Deltakelse og egenhåndtering av helse og sykdom står i fokus. Vi bidrar til kunnskapsutvikling og formidling for å forstå helse, sykdom og deltakelsesutfordringer, og hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. Avdelingen har fokus på intervensjoner i utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Kompetansen dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltakelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning, tverrvitenskapelig og tverrfaglig. Brukermedvirkning i forskning og samproduksjon av kunnskap er sentrale aspekter ved avdelingens arbeidsmåter, og muliggjør implementering.


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (24.02.2018)

Skriv ut artikkel print symbol
Sindre Dyrstad
Sindre Dyrstad