Arkeologisk museum i media


Arkeologisk museum i media desember 2009.

Rogalands avis 7. desember ”Laget forhistorisk girlander”. 2 sider. Artikkel om forhistorisk juleverksted på AM. Intervju med Heidi Wevle. Les artikkel.

Kulturminnesøk.no
NRK formiddagslokalen 8. desember. 5 minutter. Anne Kari Skår i studio, på vegne av riksantikvarens nye nett-tjeneste www.kulturminnesøk.no, som gir en oversikt over 106.000 registrerte områder med kulturminner og 260.000 enkelt-kulturminner. Dette inkluderer bygninger, arkeologiske kulturminner, tekniske og industrielle kulturminner, verdensarvsteder, kulturminner under vann og kirker. (Pga. omlegginger på www.nrk.no er dessverre ikke klippet tilgjengelig).

Bygdebladet 24. desember ”1235 kulturminner”. Om Kulturminnesøket som Riksantikvaren har lansert, og de 1235 forn- og kulturminnene som finnes i Bygdebladets dekningsområde. Journalisten oppdager for eksempel Grøderøysa pga det nye Kulturminnesøket – en av Norges best bevarte gravhauger. Les artikkel.

UniverS-saker
UniverS nr 4 2010 ”Hullene som endret norsk historie”. Fire sider med mange bilder og milepæler. Reportasje om Landas unike posisjon i norsk historie - fra de første sporene etter bosetning ble oppdaget 1980 og utviklingen fram til i dag. Arkeolog Trond Løken intervjues om sitt engasjement og medvirkning i utgravinger og oppbygning av fortidsminnebyen på Forsand.
Les artikkel.
Forskning.no 28. desember ”Hullene som endret norsk historie”, samme oppslag. Les artikkel.
Nationen 28. desember ”Hullene som endret norsk historie”. 2 sider. Samme reportasje som i UniverS. Les artikkel, side 1 og side 2

Univers nr 4 2010 ”Lykkeskillinger i altertavlen”. 2 sider. Malerikonservatorene Hilde Smedstad Moore og Anne Ytterdal fant mynter under restaureringsarbeide på altertavlen til Borgund Stavkirke – myntene er fra 1600-tallet. Malerikonservatorene har muligens avdekket en ny myntofferpraksis. Les artikkel.
Forskning.no 10. desember ”Lykkeskillinger i altertavlen”. Samme artikkel. Les artikkel.
Levende historie 16. desember ”Hittil ukjent offerpraksis oppdaget”. Forkortet versjon av lykkeskilling-artikkelen. Les artikkel. Vårt land 12. desember ”Overraskende myntfunn i altertavlen”. Om funnet i Borgund stavkirke. Les artikkel.

UniverS nr 4 2010 ”Hodeløse skjeletter løser hodebry”. 2 sider. I samarbeid med det lokale museet i øyriket Vanuatu deltar Mads Ravn sammen med et kobbel av forskere i et internasjonalt og tverrfaglig samarbeid som skal skaffe kunnskap om menneskene som befolket Stillehavets øyer. Funnet av 59 skjeletter uten hode er med på å løse gåten om hvem som først befolket øyriket Vanuatu i Stillehavet for 3000 år siden. Les artikkel.  
Forskning.no 13. desember ”Hodeløse skjeletter løser hodebry”. Samme artikkel. Les artikkel.
NRK Kulturnytt P2 9. desember ”Banebrytende funn i Stillehavet”. 5 minutter, intervju med Mads Ravn om Vanuatu-ekspedisjonen. Lydsporet er dessverre ikke tilgjengelig på nrk.no. Les artikkel.
Alphagalileio 'Ancient Pacific islanders brought to light' – hvor saken var en av de fem mest leste i desember måned. Les artikkel.
Utvalg av oppslag på andre nettsider: http://www.archaeology.org/news/?p=511, http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091215164909.htm, http://www.physorg.com/news180636268.html,
http://www.stonepages.com/news/archives/003647.html.

UniverS nr 4  2010 ”Eit julesamansurium”. Arkeolog Helge Sørheim forteller om hvorfor juletradisjonene er blitt som de er blitt.
Les artikkel. 
Forskning.no 18. desember ”Eit julesamansurium”. Samme artikkel. Les artikkel.

UniverS nr 4 2010 ”Samspel på Arkeologisk museum”. Om språkforskerne Inge Særheim og Merja Stenroos’ medvirkning i rune-utstillingen og direktør Harald Jacobsens ønske om å trekke ut kompetanse frå hele UiS-miljøet i utstillingsproduksjon ved AM. Les artikkel.

 Av interesse:
Jærbladet 11. desember ”Skulen kjem på Bjorlaugstomta”. Den omstridde nye Bø-skolen skal byggast på Bjorhaugtomta, kor det er påviste fornminne. Sakset frå artikkelen: ” Det at det er påvist fornminne på Bjorhaugtomta, skremde heller ikkje fleirtalet av politikarane. Rådmannen fekk og i oppdrag å kontakta Arkeologisk museum for å prioritera kartlegging av eventuelle fornminne på den nye tomta. Les artikkel.

Østlendingen 18. desember ”Han blir ny direktør”. Om Harald Jacobsens nye stilling som administrerende direktør i Hedmark Fylkesmuseum. Les artikkel.

1. september til 30. november
Minnestein i potetkjeller
Solabladet 1. oktober ”Nytt funn av likstein på Tjora”.
Oppslag over to sider, hovedoppslag førstesiden. Intervju med Tore Helge Olsen om funnet av minnesteinen i potetkjelleren på Tjora. Om oppdagelsen av steinen i taket med relieff av et kors, som var ukjent også for bonden som eier potetkjelleren.
Se forside, les artikkel

NRK 2. oktober tv-lokalen 18:40 ”Jakter på minnesteiner”
NRK 2. oktober Norge i dag ”Jakter på minnesteiner”
2 minutter. Ann Meeks og Tore Helge Olsen leter etter gamle minnesteiner i Rogaland, i forbindelse med forprosjektet som skal kartlegge minnesteiner, da hovedsakelig bautasteiner. Om funnet av liksteinen i potetkjelleren og gjenbruk av minnesteiner i gjerder og lignende på Jæren. http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/185839

Sykkelvei i Dirdal
 Gjesdalbuen 2. oktober ”Fraråder gang- og sykkelvei”.
Arkeologisk museum fraråder Riksantikvaren å gi dispensasjon fra kulturminneloven til å bygge gang- og sykkelvei i Dirdal. Sykkelveien kommer i konflikt med kulturminner i området, blant annet to hustufter og ni gravhauger, og mener det må finnes en alternativ trasé for gang- og sykkelvei.

Gjesdalbuen 6. oktober lederkommentar ”Skolebarn eller hustufter?”
Som blant annet sier; det er nå mulig å finansiere gang- og sykkelveien. Nå har Arkeologisk museum i Stavanger kastet seg inn i kampen, og mener at noen hustufter i fornminneområdet er så viktige å ta vare på at de fraråder en trygg skolevei her.
Elevene på Dirdal skole kunne allerede i dag hatt en sikker skolevei om kommunen hadde satt barna i førersetet, og opparbeidet en tursti over vannledningen. Nå må ikke noen hustufter velte det viktige prosjektet, og sette barnas sikkerhet på vent igjen.

Gjesdalbuen 3. nov. ”Heller kulturminner enn sikker skolevei”.
Riksantikvaren fremmer innsigelse på planlagt gang- og sykkelvei i Dirdal pga. kulturminnene i Lindland. Ordfører Olaug Bollestad reagerer på innsigelsen og mener det finnes hauger av kulturminner, og synes det ikke er nødvendig å verne alt. Artikkelen setter verdien av sikker skolevei og trygge barn opp mot vern av kulturminner. Riksantikvaren mener det bør mulig å finne alternative traseer som sikrer trygg skolevei, og allikevel bevarer kulturminnene.

Andre forvaltnings- og feltsaker
Strandbuen 9. oktober ”Blir ferdig til påske”. Ny privat barnehage på Kvednaneset på Tau. Opprinnelig var det planlagt å bygge denne nye barnehagen på kommunens eiendom på Lilland. Planene ble stanset av innsigelser fra Riksantikvaren. Det ble klaget på vedtaket om å etablere barnehagen på Kvednaneset. Forvaltningsutvalget i Strand avviste klagen, som ble sendt videre til Fylkesmannen. Saken ligger nå hos Miljøverndepartementet. Kommunen betalte nærmere fire millioner kroner for tomten. Innsigelsene fra Riksantikvaren kom overraskende på kommunen.

Strandbuen leder 21. oktober ”Skandale?” Ordføreren har forsvart Strand kommunes kjøp av Lilland-tomten med å vise til at Fylkesmannen hadde godkjent at det aktuelle området ble satt av til offentlig formål i kommuneplanen. At det er fornminner i dette området burde ikke komme som en overrasking, skrives det på lederplass.

Solabladet 20. oktober ”Baker Hughes samles til ett rike”, med underartiklene ”Rydder 72 000 kvm til Baker”, ”- Vi vil beholde flyttsteinen” og ”Nå vaskes de siste jordrestene på Orshaug”. Oppslag over to sider. Etter en ventetid på halvannet år er tiltakshaver Baker Hughes utålmodige etter å komme i gang med byggingen av nye kontorlokaler. Samtidig roser de samarbeidet med Arkeologisk museum, og ser verdien av utgravingene både for lokalmiljøet og for videre forskning. Selskapet har tenkt å bruke utgravingene i sin egen profil i det nye bygget, og karakteriserer arbeidet som har pågått som en vinn-vinn situasjon. Even Bjørdal intervjues om utgravingene, og om hvordan etterarbeidet foregår.
Les artikkelen her, side 1 og 2

Bygdebladet 19. november ”Like bra uten vei”. Velforeningen i Viste Hageby har i årevis kjempet for å få slutt på gjennomkjøringen i boligfeltet. Politikerne vedtok til slutt bygging av en ny avlastningsvei fra Goaveien til Kvernevikveien. Kommunen venter nå på at Arkeologisk Museum skal foreta arkeologiske undersøkelser av området langs Viste Hageby, der veien er planlagt. Undersøkelsene starter tidlig på nyåret.

Annet
SA 26. september ”Ann Meeks hogger på spreng”.
Oppslag over to sider. Foto-oppslag over første siden til del 2 + foto av steinkonservator Ann Meeks i portalen. Om arbeidet med å hogge portalen til Abbedens hus ved Utstein Kloster. Helge Schjelderup, som leder arbeidet med å gjenreise huset på ruinrestene, roser Anns innsats. Se førstesiden, les artikkelen

Forskerforum 8 2009 ”- Banaliserer oppdraget vårt”.
 
Oppslag på over en side. Om Nasjonalt digitalt universitetsmuseum, og reaksjonene på NDU-rapporten som nylig har vært på høring. Intervju med museumsdirektørene Marit Anne Hauan (Tromsø museum), Siri Jansen (Bergen museum) Arne Bjørlykke (Nat.historisk museum) og Harald Jacobsen. Direktørene uttrykker i fellesskap misnøye med at den digitale formidlingsdelen foreslås lagt til Oslo, og etterlyser også en sammenslåing med MUSIT, som felles portal for universitetsmuseene sine samlinger. http://www.forskerforum.no/system/UserFiles/File/PDF/2009/FF_2009-08.pdf

SA 24. oktober ”Og bakom lever gamleskogen”.
Om den gamle urskogen på Jæren ved Taksdalvatnet. Lisbeth Prøsch-Danielsen har bidratt med fakta om vegetasjon fra siste istid til slutten av bronsealderen.

SA 7. november ”Ein fager drøm” leserbrev av Tor Obrestad. Om plasseringen av Garborg-senteret. I den forbindelse trekker Obrestad fram Arkeologisk museum, og hvor ofte museet blir besøkt pga den sentrale plasseringen på Våland: Nå ligg museet solid planta i det gamle Frue meieri midt i Stavanger. Ungane våre går innom med skulen og ser på utstillingane tre- fire gonger i månaden, og me vaksne ruslar nedom kafeen eller auditoriet minst tre fire gonger kvar månad.

Bondevennen 45, november ”Hemmeligheten på Nord-Talgje”.
To siders oppslag med foto av kvernsteinuttak på Talgje og Lisbeth Prøsch-Danielsen i magasinet på AM.
Lisbeth forteller om det store uttaket av kvernsteiner på Talgje, hvor hundrevis av steiner må ha blitt tatt ut opp igjennom historien. Kvernsteinprosjektet er igangsatt av Norges geologiske undersøkelse og er finansiert av Norges forskningsråd, er tverrfaglig og skal gå over tre år. Fra AM deltar Lisbeth Prøsch-Danielsen og Åsa Dahlin Hauken. Se oppslag på tavlen ved resepsjonen.

Solabladet 26. november ”Fikk pengepremie for røysrydding”. Klasse 7A på Haga skole ble hedret for arbeidet i Hagarøysa sammen med Sola historielag. Røysryddingen var en del av Norsk kulturarvs aksjon «Rydd et kulturminne » i kulturminneåret 2009. 7000 elever i 350 barn og ungdomsgrupper over hele landet deltok. Jarle Braut (v), leder av regional- og kulturutvalget i RFK og styremedlem av Norsk kulturarv, overrakte premien på høytidelig vis til klassens tillitsvalgte. Representanter fra Rogaland fylkeskommune, Arkeologisk museum ved Arne Johan Nærøy og kulturetaten i Sola var også til stede.

Forskningsrådet 17. november ”Mobiliserer til økt forskningsinnsats”.
Forskningsrådet har bevilget fem millioner kroner til økt forskningsinnsats ved universitetsmuseene. Nå etablerer museene forskernettverk og strategisk forskningssamarbeid for å nå sine mål. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet Forskningsrådet en nasjonal FoU-satsing rettet mot de kulturhistoriske og naturhistoriske universitetsmuseene, samt Arkeologisk museum, UiS.
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mobiliserer+til+okt+forskningsinnsats/1253952455694

Statsbudsjettet
SA 14. oktober ”Universitetet taper i Rogaland” med underartikkel ”Glede ved Arkeologisk”. AM får videreført den ekstraordinære bevilgningen fra fjorårets reviderte nasjonalbudsjett. Nybygget er nå på Kunnskapsdepartementets prioritetsliste.

 RA 14. oktober ”– Passe fornøyd. 100 nye studieplasser til Universitetet”.
Universitetet får 857 millioner neste år, mot 809 millioner i år. Ti av disse millionene skal gå til etablering av nye studieplasser. Rektor Aslaug Mikkelsen er passe godt fornøyd med hvor mye penger som kommer neste år, og godt fornøyd med at UiS får mer enn andre universiteter, og med satsingen på nybygg ved Arkeologisk museum.

Kommunal Rapport 22. oktober ”Kunnskapsløst budsjett”. Med følgende ingress: Handlingsregelen skulle sikre oljeformuen for kommende generasjoner. Da er det er paradoks at Arkeologisk museum er en av vinnerne i rekordbudsjettet til Halvorsen”: Kronikk av Synnøve Skeie Fosse, som egentlig ikke omhandler AM, men satsningen på universitetene i statsbudsjettet. Ingressen baseres på en pressemelding som UiS sendte ut.

SA 26. november ”50 årsverk må spares inn ved UiS”. Den økonomiske situasjonen ved universitetet i Stavanger er alvorlig. Prosjektet «Balansert omstilling for utvikling» – forkortet til Bofu – skal involvere hele universitetet med sikte på å fremme tiltak som kan rette opp ubalansen. Det må foretas innsparinger på alle fakultetene. Arkeologisk museum må i følge Per Ramvi spare inn 2 millioner og 10 årsverk.

Jærerten
SA 19. september ”Jærert kan bli jærsk spesialitet”. Oppslag over to sider. Om jærertens historie. Arkeologisk museum, ved Sverre Bakkevig, er med på prosjektet som ledes av Jærmuseet.

Jærbladet 21. september ”Historisk hausting”. Førsteside-oppslag og to sider. Om høstingen av Jærerten på Særheim. http://www.jbl.no/modules/module_123/proxy.asp?C=67&I=35168&D=2&mid=164

TV-aftenbladet 2. november ”Skiller klinten fra erten”. 3 minutter. Jærerten er høstet inn på Særheim og Arne Vagle fra Jærens Forskningsring forteller om ertens historie og høstens avling. Erten er blitt dyrket sammen med havre. Blandingen er sortert ved hjelp av en gammel maskin som fungerer etter tyngdekraft-prinsippet. Prosjektleder håper Jærerten er et kommersielt produkt i 2010. http://www.aftenbladet.no/lokalt/article1105649.ece


Utstillinger
SA 5. september ”Fotograf ser stort i smått”. Oppslag ½ side. Om fotoutstillingen ”Fragment av levde liv” og fotograf Styrk Lote.

SA 12. oktober ”Et annerledes blikk”. Oppslag 1 side. Folk-intervju med Styrk Lote i forbindelse med utstillingen ”Fragment av levde liv” som ble vist på Arkeologisk museum.

SA 30. oktober ”Gå hjem! Klar beskjed på trepinne”. Oppslag over to sider. Stort bilde av Inge Særheim og Merja Stenroos med runesteinen fra Mariakirken. Oppslag om den kommende runeutstillingen og om de forskjellige elementene i utstillingen.

NRK- lokalen 28. oktober ”Tekstmeldinger fra fortiden”. 2 minutter.
Om utstillingen ”Runer – fra graffiti til gravskrift”. Intervju med Inge Særheim som viser og forteller om lokale runesteiner. Ellen Bøe Nedrehagen forteller om de interaktive aktivitetene i utstillingen.
NRK Norge i dag, samme oppslag. http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/188826

RA 2. november ”Kyss meg med runetegn”. Oppslag over to sider. Fra åpningen av utstillingen, med stort bilde av Inge Særheim og fornøyd publikummer Anna Helene Andreassen. Lite bilde av Harald Jacobsen. Inge Særheim forteller om de magiske runene, runepinner og om Vettelandssteinen. Se oppslag på tavlen v/resepsjonen.

Studentavisen SMIS november ”Gratis reise gjennom oldtiden” + kommentar fra kulturredaktør ”Fortid møter fremtid”.
To siders oppslag, med helsides bilde av Harald Jacobsen og Einar S. Solheim som ønsker velkommen til museet. Studenter ved UiS får nå gratis inngang til utstillingene ved museet. Rune-utstillingen omtales, samt fasiliteter som kan brukes av studenter. Kommentaren roser tilbudet fra AM og håper det bidrar til at flere unge besøker museet.

Jernaldergarden
 TV-aftenbladet ”En moderne viking” august, 2 minutter. Camilla Haug demonstrerer brikkevev-kunst på Jernaldergarden. http://www.aftenbladet.no/lokalt/article1055825.ece

Rogalands avis 27. september ”Historisk matvandring på byens tak”. Oppslag over to sider. I anledning Forskningsdagene inviterte blant annet Jernaldergarden til matløype på Ullandhaug. Artikkel om samarbeidet, Inger Horve forteller blant annet om hvordan lam i kokegrop tilberedes. Foto tatt inne i JAG-huset. Oppslag se tavlen i resepsjonen.

NRK formiddagslokalen 26. september ”Matløypa på Ullandhaug.” 6 minutter, intervju med Gabrielle Brennhaugen og Siri Pedersen i anledning arrangementet.

Nybygg
SA 24. november ”Et skritt nærmere nybygg ved Arkeologisk museum”. Oppslag halv side. Statsbygg gir grønt lys for videre planlegging av nybygg ved arkeologisk museum i Stavanger. Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å videreføre prosjekteringen av nytt formidlingsbygg ved Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. Intervju med rektor Aslaug Mikkelsen og Harald Jacobsen, som håper og tror at nybygget er på statsbudsjettet i 2012.
 


Sist oppdatert av (18.01.2010)

Skriv ut artikkel print symbol