Posisjoneringskoordinator H2020


Ledelsen ved UiS har fra 2017 satt av midler til strategisk posisjonering på den europeiske arena for fagmiljøer med klart potensiale innen Horisont 2020 (H2020). Fagmiljøer ved UiS inviteres herved til å søke om å få tildelt støtte til en posisjoneringskoordinator som skal gjøre det aktuelle fagmiljøet bedre i stand til søke midler innen H2020.

Strategisk støtte til posisjonering mot Horisont 2020 – Posisjoneringskoordinator H2020

Ledelsen ved UiS har fra 2017 satt av midler til strategisk posisjonering på den europeiske arena for fagmiljøer med klart potensiale innen Horisont 2020 (H2020). Fagmiljøer ved UiS inviteres herved til å søke om å få tildelt støtte til en posisjoneringskoordinator som skal gjøre det aktuelle fagmiljøet bedre i stand til søke midler innen H2020. Rollen tildeles for tre år med en årlig evaluering for fremdrift og grunnlag for videre støtte.

En posisjoneringskoordinator H2020 kan få opptil 200.000 kr årlig per satsningsområde fra sentrale midler som kan brukes til frikjøp og driftsmidler. Fagenhetene kan bidra med ytterligere finansieringen hvis ønskelig.  Posisjoneringskoordinatoren skal ha en relevant faglig bakgrunn og sørge for å posisjonere det aktuelle fagmiljøet inn mot de mulighetene som finnes innen EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Posisjoneringskoordinatoren skal jobbe tett med EU-enheten i det strategiske posisjoneringsarbeidet. Midlene kan brukes til lønn, reiser og drift.
For spesifikk H2020 søknadsarbeid finnes ytterligere midler (PES ordning) som administreres av Forsknings- og innovasjonsavdelingen og EU-enheten.
Se egen sak om EU-insentiver ved UiS

Hva menes med posisjonering?

Posisjonering handler om å bli synlig, å bli hørt og å være en aktør som de beste miljøene i Europa ønsker å samarbeide med. Effekter av posisjoneringstiltak vil styrke fagmiljøets evne til å lykkes i Horisont 2020. Med posisjonering menes for eksempel tiltak som retter seg mot:
- å komme i inngrep med gode europeiske miljøer (nettverksbygging)
- å delta på arenaer som kan påvirke den europeiske FoI-agendaen (strategisk arbeid)
- å ta initiativ for å komme inn gode eksisterende konsortier
- å koordinere og bidra i det interne arbeidet knyttet til konkrete H2020-søknader

Krav for å få støtte til posisjonering
- søknaden må støttes av instituttleder
- fagområdet må være relevant i forhold til Horisont 2020, dette kan avklares med EU-enheten

Oppfølging av dem som får støtte til posisjonering

- halvt-årlig oppfølgingsmøter med pro-dekaner forskning, instituttleder, forskningsdirektør og EU-enheten.
- ordningen er i utgangspunktet for 3 år med en evaluering etter 2,5 år for vurdering om fortsettelse


Søknad til posisjoneringskoordinator H2020 sendes dekan som danner en prioritert liste fra sitt fakultet. Endelig liste sendes forskningsdirektør som legger saken frem for rektormøtet til endelig godkjenning.

Se søknadsskjemaet for mer informasjon på evalueringskriteriene. Kontakt gjerne EU-enheten for utfylling av søknadsskjema.
 

Søknadsskjema (word)

Frist:  25.11.16

 


Sist oppdatert av Kyrre Aas (04.11.2016)

Skriv ut artikkel print symbol