Retningslinjer for undervisningsplanlegging


Ansvarsforhold

Enhet for studentservice (ESS) har ansvaret for informasjonsflyten mellom FS og TimeEdit. Videre fastsetter ESS tidsfrister for fakultetene til å gi innspill til timeplanen og annen bruk av rom. ESS er ansvarlig for fordeling av rom til undervisning og har myndigheten til å overstyre bruken av rom til undervisning.

Undervisningstider

 • Kjernetid for undervisning er mandag til fredag kl. 8-16. Er det ønskelig med undervisningstid utenom kjernetiden må Timeplankontoret få melding om dette ved innmelding om behov.
 • En undervisningstime starter normalt 15 minutter over hel time og varer i 45 minutter. For å utnytte rommene bedre og redusere risikoen for kollisjoner, skal undervisningen normalt gis i 2-timers bolker som starter kl. 08:15, 10:15; 12:15 og 14:15.
 • Tidsrommet mellom 12:15 – 14:00 hver tirsdag skal være fritt for ordinær undervisning (stolpetimen).
 • Det er oppsatt utdanningsplan for studieprogrammene som danner grunnlag for timeplanleggingen (dette overføres fra FS til TimeEdit).

Særlige forhold

 • Undervisere og studenter med behov for særskilt tilrettelagte rom tas hensyn til.
 • 1. års studenter blir prioritert med hensyn til rom
 • Det vil bli tatt spesielle hensyn til undervisere som har mindreårige barn (6 år og yngre) og barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.
 • Undervisning vil ikke bli lagt til tider med intern møtevirksomhet o.a. som det forventes at underviser skal kunne delta på.
 • Det tilstrebes å legge inn tilstrekkelig med tid til å bevege seg mellom forskjellige bygg på universitetsområdet.
 • Renhold skal kunne komme inn i undervisningslokalene minst en time hver dag.

For alle disse forhold er det en forutsetning at timeplanleggingsansvarlige ved enheten får melding om dette i forbindelse med innsamling av timeplandata.

Undervisningsrom

 • Rom blir fordelt med hensyn til antall studenter og ønsket romtype.
 • Undervisningsrom tildeles etter prinsippet om ”best-fit”, dvs. at spesialrom, timeplanlegges først. Auditorium og rom med stor etterspørsel deretter, osv.
 • Undervisningen vil fortrinnsvis bli lagt i fagmiljøenes nærområde. 

Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (30.08.2016)

Skriv ut artikkel print symbol