Disputas om digital kompetanse i lærerutdanningene


Elen Johanna Instefjord disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap fredag 25. mai 2018. Hun har undersøkt hvordan digital kompetanse er integrert i lærerutdanningene i Norge.

Å være i stand til å bruke teknologi i undervisningen er i dag en viktig del av læreres kompetanse. Til tross for dette har tidligere studier vist at mange lærere fortsatt mangler de nødvendige kunnskapene og ferdighetene de trenger for å bruke teknologi på en god måte i undervisningen sin og at nyutdannede lærere opplever at de ikke har lært nok om dette feltet i løpet av lærerutdanningen.

Små forskjeller

Med utgangspunkt i dette undersøker Elen Johanna Instefjord i avhandlingen hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse er integrert i grunnskolelærerutdanningene i Norge.

Det viste seg at det kun er små forskjeller mellom ulike lærerutdanningsinstitusjoner når det gjelder integrering av teknologi i læreplanene, og lærerutdannere og lærerstudenters oppfatning av digital kompetanse.

Betydning som rollemodeller

Til tross for dette viser funnene at lærerstudentene er mindre positive enn lærerutdannerne når det gjelder lærerutdannernes betydning som rollemodeller for bruk av teknologi.

Instefjord mener det kan tyde på at lærerutdanningen fortsatt har en vei å gå før utvikling av studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse er tilstrekkelig integrert i læreplanene og lærerutdanningenes undervisningspraksis.

Disputasen

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesningen som begynner klokken 10.00 og til selve disputasen som begynner klokken 12.00.

Prøveforelesningen har tildelt emne «Discuss the interconnection between digital competence in a broad sense and professional digital competence among teachers, and the implications different conceptions of digital competence might have on teacher education programs».

Disputas og prøveforelesning finner sted i Arne Rettedals-hus, auditorium Ø-110.

Elen Johanna Instefjord er 42 år og fra Bergen. Hun har hovedfag i pedagogisk informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og er høgskolelektor ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet (tidligere Høgskolen Stord/Haugesund).

Tekst: Elin Nyberg


Sist oppdatert av Elin Nyberg (22.05.2018)

Skriv ut artikkel print symbol